Q: I’m envious of this member’s _____?
Teacher Rap Monster -> Jimin
Jimin always brushes his hair back with his hand on stage. But that looks really cool. I don’t have enough hair to do so so I’m envious (laughs)

Q: Tôi ghen tị với _____ của thành viên khác?
Giáo viên Rap Monster -> Jimin
<Vuốt tóc>
Jimin luôn dùng tay vuốt ngược tóc ra sau trên sân khấu. Trông ngầu lắm. Mình không có đủ tóc để làm vậy nên mình ghen tị (cười)

Teacher V -> Jungkook
I’m a passionate person too, but Jungkook’s passion is so big that he can even be called “passion’s cascade”, his will for things he want to do is impressive. Although lately he’s been quite passionate about games (laughs)

Giáo viên V -> Jungkook
<Đam mê>
Mình cũng là người có đam mê, nhưng niềm đam mê của Jungkook quá lớn đến mức có thể gọi em ấy là “thác đam mê”, quyết tâm làm điều mình muốn của em ấy rất ấn tượng. Mặc dù gần đây em ấy khá đam mê với game (cười)

Teacher Jin -> Suga
Although I’m writing songs too, I still lacks a lot so… When I hear the songs written by Suga and the other members, I feel proud and envious at the same time.

Giáo viên Jin -> Suga
<Năng lực phi thường trong việc sáng tác>
Mặc dù mình cũng đang sáng tác, nhưng mình vẫn còn nhiều thiếu sót… Khi nghe những bài hát sáng tác bởi Suga và các thành viên khác, mình cảm thấy vừa tự hào vừa ghen tị.

Teacher J-hope -> Rap Monster
I was going to say “rap” but I’ll choose “height”. Long legs on a slim body type, Rapmon’s proportion is impressive so I really envy him!

Giáo viên J-Hope -> Rap Monster
<Chiều cao>
Mình định nói là “rap” nhưng mình sẽ chọn “chiều cao”. Chân dài trên một thân hình mảnh mai, tỷ lệ cơ thể Rapmon rất ấn tượng nên mình thực sự ghen tị với cậu ấy!

Teacher Suga -> J-hope
(Energy)
This means the opposite of “lethargy” but it’s a word I made up (laughs). My energy would be lifted up whenever I’m with J-hope. Since I’m a lethargic person… (laughs)

Giáo viên Suga -> J-Hope
(Năng lượng)
Từ này mang ý nghĩa ngược lại của “lethargy” [trạng thái lười biếng] nhưng đó là một từ do mình chế ra (cười). Năng lượng của mình sẽ tăng lên bất cứ khi nào mình ở cùng J-Hope. Vì mình là một người lười biếng… (cười)

Teacher Jimin -> V
My hands are really small so I’m envious of people who have big hands. They look mature, and since my hands are small, there are times I almost dropped my mic, along with many other inconveniences.

Giáo viên Jimin -> V
<Kích thước bàn tay>
Bàn tay của mình rất nhỏ nên mình ghen tị với những người có bàn tay to lớn. Họ trông trưởng thành, và vì tay mình nhỏ, có những lúc mình xém làm rớt mic, ngoài ra còn nhiều bất tiện khác nữa.

Teacher Jungkook -> Jin
I’m envious that Jin-hyung has such nice shoulder. My shoulder is narrow so… I’m doing some shoulder workouts but it’s tired.

Giáo viên Jungkook -> Jin
Mình ghen tị vì anh Jin có bờ vai rộng. Vai mình hẹp nên… Mình đang tập các bài tập cơ vai nhưng mà mệt quá.

Source: JPN – KRN ©mondomizel1
Engtrans: ktaebwi | Viettrans: Út@nunabts.com


Loading...