Như đã hướng dẫn ở phần trước, chúng ta có 2 cách cho giải thưởng BBMAslà Online Vote  và Twitter Vote.

Với Twitter Vote, phải sử dụng một trong ba hastag được Billboard công nhận gồm:

(update: Chỉ dùng 1 hastag duy nhất)

  • #IVoteBTSBBMAs

(lưu ý các hastag phải dùng chữ viết hoa và thường  đúng như mẫu)

Dưới đây là tổng hợp 100 mẫu tweet dùng để vote. Mọi người có thể lưu vào note hoặc file word để dùng dần trong ngày:

1. I vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award

2. I vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Award for the Top social artist of the year

3. I vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award for this year

4. I vote for @BTS_twt for this year #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award

5. I vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award this year

6. I vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs this year Top social artist Award

7. I vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award. Let’s go voting together

8. I vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Award for the Top social artist of the year. Let’s go voting together

9. I vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award for this year. Let’s go voting together

10. I vote for @BTS_twt for this year #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award. Let’s go voting together

11. I vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award this year. Let’s go voting together

12. I vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs this year Top social artist Award. Let’s go voting together

13. I’ve already voted for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award. Have you voted yet?

14. I’ve already voted for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Award for the Top social artist of the year. Have you voted yet?

15. I’ve already voted for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award for this year. Have you voted yet?

16. I’ve already vote for @BTS_twt for this year #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award. Have you voted yet?

17. I’ve already vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award this year. Have you voted yet?

18. I’ve already voted for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs this year Top social artist Award. Have you voted yet?

19. I’ve voted for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award this year. Have you voted yet?

20. I’ve voted for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Award for the Top social artist of the year. Have you voted yet?

21. I’ve voted for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award this year

22. I’ve voted for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Award for the Top social artist of the year

23. I’ve voted for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs 2018 Top social artist Award

24. I am casting my vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award

25. I am casting my vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Award for the Top social artist of the year

26. I am casting my vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award for the year

27. I am casting my vote for @BTS_twt for the 2018 #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award.

28. I’m happy to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award. Let’s go guys.

29. I’m happy to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Award for the Top social artist of the year. Let’s go guys.

30. I’m happy to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award for this year. Let’s go guys.

31. I’m happy to vote for @BTS_twt for this year #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award. Let’s go guys.

32. I’m vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award this year. Let’s go guys.

33. I’m happy to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs this year Top social artist Award. Let’s go guys.

34. If you want to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award. Go to billboard.com/votesocial.

35.  If you want to vote for @BTS_twt for the year #IVoteBTSBBMAsTop social artist Award. Go to billboard.com/votesocial.

36.  If you want to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award this year. Go to billboard.com/votesocial.

37.  If you want to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs this year Top social artist Award. Go to billboard.com/votesocial.

38.  If you want to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs award for the Top social artist. Go to billboard.com/votesocial.

39. This Vietnamese ARMY is voting for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award

40. This Vietnamese ARMY is voting for @BTS_twt for the this year #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award

41. This Vietnamese ARMY is voting for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award this year

42. This Vietnamese ARMY is voting for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs this year Top social artist Award

43. I decided to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs for the year Top social artist Award

44. I decided to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs award for the Top social artist

45. I choose to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs for the year Top social artist Award

46. I choose to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs award for the Top social artist

47. I choose to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award for the year

48. This vote is for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award

49. This vote is for @BTS_twt for the year #IVoteBTSBBMAsTop social artist Award

50. This vote is for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award this year

51. This vote is for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs this year Top social artist Award

52. This vote is for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs award for the Top social artist

53. This ARMY is voting for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award

54. This ARMY is voting for @BTS_twt for the this year #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award

55. This ARMY is voting for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award this year

56. This ARMY is voting for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs this year Top social artist Award

57. ARMYs from all over the world are voting for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award. Let’s join the vote party.

58. ARMYs from all over the world are voting for @BTS_twt for the this year #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award. Let’s join the vote party.

59. ARMYs from all over the world are voting for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award this year. . Let’s join the vote party.

60. ARMYs from all over the world are voting for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs this year Top social artist Award. Let’s join the vote party.

61. For the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award this year, I vote for @BTS_twt

62. For the year #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award, I vote for @BTS_twt

63. For the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award for this year, I vote for @BTS_twt

64. For the #IVoteBTSBBMAs Award for the Top social artist of the year, I vote for @BTS_twt

64. For the #IVoteBTSBBMAs this year Top social artist Award, I vote for @BTS_twt

66. For the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award, I am voting for @BTS_twt

67. For the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award this year , I am voting for @BTS_twt

68. For the year #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award, I am voting for @BTS_twt

69. ARMYs  are voting for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award. Will you join us?

70. ARMYs  are voting for @BTS_twt for the this year #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award. Will you join us?

72. I decided to to join ARMY to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs for 2018 Billboard’s Top social artist Award.

73. I decided to to join ARMY to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs award for the Top social artist

74. I’ve joined  ARMY  to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs for the year Top social artist Award

75. I’ve joined ARMY to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs award for the Top social artist

76. I’ve joined ARMY to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award for the year

77. I’ve joined  ARMY  to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs for 2018 Billboard’s Top social artist Award.

78. I’ve joined ARMY to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs award for 2018 Billboard’s Top social artist Award.

79. I’ve joined ARMY to vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award of 2018 Billboard Music Award

80. I am casting my vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award  of 2018 Billboard Music Award

81. I am casting my vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs Award for 2018 Billboard’s Top social artist Award.r

82. I am casting my vote for @BTS_twt for the #IVoteBTSBBMAs 2018 Billboard’s Top social artist Award.

83. I am casting my vote for @BTS_twt for the 2018 BBMA’s #IVoteBTSBBMAs Top social artist Award.

84. If you think @BTS_twt deserve the title Top Social Artist of 2018 BBMA. Let’s vote #IVoteBTSBBMAs

85. If you think @BTS_twt deserve the title Top Social Artist of 2018 BBMA. Let’s join ARMY to vote for them #IVoteBTSBBMAs

86. If you think @BTS_twt deserve the title Top Social Artist of 2018 BBMA. Let’s go to billboard.com/votesocial to vote for them #IVoteBTSBBMAs

87. If you think @BTS_twt deserve the title Top Social Artist of 2018 BBMA. Let’s vote for them and using the hastag #IVoteBTSBBMAs

88. @BTS_twt deserves the world since they’ve worked hard. Let’s vote #IVoteBTSBBMAs

89. @BTS_twt deserves the world since they’ve worked hard. Let’s join ARMY to vote for them #IVoteBTSBBMAs

90. @BTS_twt deserves the world since they’ve worked hard. Let’s go to billboard.com/votesocial to vote for them #IVoteBTSBBMAs

91. @BTS_twt deserves the world since they’ve worked hard. Let’s vote for them and using the hastag #IVoteBTSBBMAs.

92. @BTS_twt are the coolest boys in the world with all their active interaction with fan from all over the world. They deserved the title Top Social Award of 2018 BBMAs. Let’s go to billboard.com/votesocial to vote for them #IVoteBTSBBMAs

93. @BTS_twt are the coolest boys in the world with all their active interaction with fan from all over the world. They deserved the title Top Social Award of 2018 BBMAs. Let’s vote #IVoteBTSBBMAs

94. @BTS_twt are the coolest boys in the world with all their active interaction with fan from all over the world. They deserved the title Top Social Award of 2018 BBMAs. Let’s vote for them and using the hastag #IVoteBTSBBMAs.

95. @BTS_twt are the coolest boys in the world with all their active interaction with fan from all over the world. They deserved the title Top Social Award of 2018 BBMAs. Let’s join ARMY to vote for them #IVoteBTSBBMAs

96. If you are an ARMY who loves @BTS_twt with all your heart, let’s vote #IVoteBTSBBMAs

97. If you are an ARMY who loves @BTS_twt with all your heart, let’s vote for them and using the hastag #IVoteBTSBBMAs.

98. If you are an ARMY who loves @BTS_twt with all your heart, let’s join ARMY to vote for them #IVoteBTSBBMAs

99. If you are an ARMY who loves @BTS_twt with all your heart, let’s go to billboard.com/votesocial to vote for them #IVoteBTSBBMAs

100. I PURPLE YOU @BTS_twt ##IVoteBTSBBMAs

Loading...