Post-it: Yoongi-oppa, what nickname do your parents often call you when you were young?
A: 송월. (Songwol)

A fan asked Yoongi’s father the meaning of this nickname and he said it means living a life enjoying and appreciating the arts. Yoongi’s father still calls him “Songwol” now and whenever he calls Yoongi “Songwol-ah~”, he would reply with “What?”. The hanja of “Songwol” is 松月, 松 means “pine tree” and 月 means “moon”.

Trên tờ Post-it : Yoongi-oppa, khi còn nhỏ bố mẹ thường gọi anh bằng biệt danh gì thế ạ?
Yoongi: 송월 (Songwol)

Một fan đã hỏi bố của Yoongi ý nghĩa biệt danh ấy và bác ấy trả lời rằng nó có nghĩa là sống một cuộc đời tận hưởng và trân trọng nghệ thuật. Bố của Yoongi giờ vẫn gọi anh ấy là “Songwol” và mỗi khi bác ấy gọi Yoongi là “Songwol à~” anh ấy đều đáp lại “Sao ạ?”. Chữ Hán của “Songwol” là 松月, 松 có nghĩa là “cây thông” và 月 có nghĩa là “mặt trăng”.

Source: Songgood91
Engtrans: ktaebwi | Viettrans: Út@nunabts.com


Loading...